EDUKACJA KADR I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet w Akureyri we współpracy z PAOP podjęły się organizacji konkurs stypendialnego

ODPOWIEDZIALNE RYBOŁÓWSTWO

HUMAN 2 OCEAN

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Od początku swojego istnienia nasza Organizacja współpracuje z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni.

> > >

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dalekomorskiej Organizacji Producentów Ryb Sp. z o.o. w Warszawie

 

 

Zasadą Spółki Dalekomorskiej Organizacji Producentów Ryb Sp. z o.o. w Warszawie. (dalej DOPR) jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. DOPR szanuje prawo swoich pracowników, współpracowników, klientów, dostawców do prywatności. 

 

DOPR dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez osoby trzecie. DOPR deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Uprawnionych oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

 

 

1. Administrator

 

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest spółka Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Parkowej 13/17/123, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000951741 REGON:521383220, NIP: 7011077872, dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zwana DOPR. 

 

 

2. Określenia użyte w Polityce

 

Uprawniony - osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z rekrutacją, zatrudnieniem, bądź podjętą współpracą z DOPR, użytkownik Serwisu, 

 

Polityka   -    Polityka Prywatności DOPR,

 

Pliki cookies - (inaczej „ciasteczka”) oznaczają  dane informatyczne, w szczególności pliki    tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowy oraz unikalny numer.

 

Serwis - serwis informacyjny prowadzony za pośrednictwem strony www.dopr.com.pl

 

 

3. Dane osobowe

 

Informujemy, iż Uprawniony może kontaktować się z DOPR bezpośrednio (w tym telefonicznie lub za pomocą poczty), a także wchodząc na stronę internetową www.dopr.com.pl w celu zapoznania się z informacjami na temat jej organizacji i świadczonych usług lub obejrzenia określonych filmów bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Uprawnionego będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Uprawniony zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.


Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Uprawniony zainteresowany będzie zleceniem DOPR realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie rekrutacji. Wówczas Uprawniony może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone. 


W sytuacji, w której Uprawniony ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), DOPR poczytuje, iż Uprawniony ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.


Dane udostępnione przez Uprawnionego w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez DOPR tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Uprawnionego usługi, przeprowadzenia rekrutacji.

 

 

4. Wykorzystywanie danych

 

4.1. Realizacja usługi Uprawnionego

 

DOPR prowadzi serwis informacyjny zwany dalej Serwisem za pośrednictwem strony www.dopr.com.pl i w ten sposób zbiera informacje podane dobrowolnie przez Uprawnionego. Informując DOPR o chęci zapoznania się z informacją handlową Uprawniony udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi DOPR w tym zakresie współpracuje.

 

DOPR ma prawo dodatkowo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, samorządowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji współpracy z DOPR oraz traktować dane osobowe Uprawnionego jako ściśle poufne.


Dane przekazane przez Uprawnionego mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. 

 

4.2. Cele marketingowe i PR

 

Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Uprawnionego za pośrednictwem stron DOPR oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez DOPR do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi DOPR współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Uprawniony wyrazi na to zgodę. Zgoda Uprawnionego jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

 

4.3. Rekrutacja

 

DOPR prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów poprzez swoje programy wewnętrzne z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pośrednio z wykorzystaniem firm rekrutacyjnych oraz w wyniku samodzielnych bezpośrednich działań. Pozyskane w ten sposób dane osobowe DOPR wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji. Za wyraźną zgodą Upoważnionego DOPR ma prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym. 

 

4.4. Usługobiorcy

 

Dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla DOPR, tj. firmom świadczącym usługi naliczania wynagrodzeń, usługi prawnicze, usługi ochrony mienia, usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe kandydatów pozyskiwane do celów rekrutacyjnych przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej rekrutacji oraz za zgodą Upoważnionego na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Dane osobowe pozyskiwane do celów związanych z zatrudnieniem przechowywane są przez okresy wynikające z przepisów dotyczących archiwizacji nie dłużej jednak niż przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia. 

 

Dane osobowe pozyskiwane do celów realizacji usługi są przechowywane przez okres udzielonych gwarancji i do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z tychże usług oraz do upływu terminów przedawnienia obowiązków publicznoprawnych, na które wpływ ma dana transakcja handlowa.

 

6. Modyfikacja danych osobowych

 

Uprawnionemu przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez DOPR i w razie zaistnienia konieczności – prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Nadto, w każdym czasie Uprawnionemu przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy DOPR. Uprawnionemu przysługuje prawo w każdej chwili wycofania zgody, której udzielił. Od złożenia takiej dyspozycji nie będą dalej przetwarzane jego dane osobowe we wskazanym przez Uprawnionego celu.


W takich sytuacjach należy drogą elektroniczną na adres: rodo@dopr.com.pl przesłać żądanie modyfikacji, usunięcia danych osobowych. DOPR informuje, że żądanie usunięcie danych osobowych jest możliwe z uwzględnieniem wynikających z ogólnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa obowiązków gwarancyjnych, archiwizacyjnych, publicznoprawnych.

 

 7.  Informacja o plikach cookies

 

1. Serwis korzysta z plików cookies.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

2.1. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uprawnieni korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

 

2.2. utrzymanie sesji danego Uprawnionego (po zalogowaniu);

 

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uprawnionego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z DOPR reklamodawców oraz partnerów.

 

 

8. Ujawnienie wymagane przez prawo

 

W określonych, ograniczonych okolicznościach DOPR może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z DOPR osobom trzecim. W szczególności DOPR może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

 

• na wniosek Uprawnionego;

 

• w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego,

 

• w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 

• w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem DOPR lub

 

• w innych prawem przewidzianych wypadkach.

 

 

 

9. Ochrona danych

 

DOPR wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności, niezależnie od miejsca ich przetwarzania. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu DOPR wykorzystuje połączenie szyfrowane. DOPR nie bierze odpowiedzialności za dane mu przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.


W przypadku gdy DOPR powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu DOPR zapewnia, że dochowuje należytej staranności przy wyborze podmiotu trzeciego, ocenie środków zabezpieczeń stosowanych przez podmiot trzeci i realizuje  obowiązek kontrolny.

 

Dane powierzone podmiotom trzecim i przetwarzane po za obszarem DOPR są chronione w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. 

 

10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

 

DOPR nie przekazuje danych do państw trzecich. 

 

11. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

 

Witryny internetowe DOPR mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. DOPR nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

 

 12. Powiadomienia o zmianach

 

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej DOPR przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

 

13. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

 

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób DOPR przetwarza dane osobowe,  prosimy kierować na adres: rodo@dopr.com.pl

 

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.

4mk - grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.